sendi@sendi.cz (+420) 541 236 135

Uvidíme se na veletrhu STYL-KABO od 22-24/02/2020

Reklamační řád

Vydaný firmou SENDI DESIGN, s.r.o. (dále „prodávající)

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Čl. I: Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Odst. 1: Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

Odst. 2: Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je prodávající povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned po přijetí zboží, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

ČL. II Lhůta pro vyřízení reklamace:  

Odst. 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

  1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
  2. Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle čl. 6 tohoto reklamačního řádu.Prodávající přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Čl. III: Místo pro uplatnění reklamace

Odst. 1: Kupující uplatňuje reklamaci osobně, anebo poštou doporučeně na následující adrese: SENDI DESIGN, s.r.o., Veveří 131, 602 00 Brno.

Odst. 2: Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i cenu zboží a dobu zakoupení, což dokáže nejlépe prodejním dokladem, paragonem, který zároveň plní funkcí záručního listu.

Čl. IV: Lhůta pro uplatnění reklamace

Odst. 1:  Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je dvacet čtyři měsíců ode dne převzetí zboží. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodlení s uplatněním reklamace a pokračující užívání zboží, může způsobit rozšíření vady nebo i úplné znehodnocení zboží, což může znemožnit faktické posouzení opravdových příčin aktuálního stavu zboží. Prodlení s uplatnění reklamace může být i důvodem pro zamítnutí reklamace.

Odst. 2: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná legislativně stanovená doba, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

Čl. V:Rozpor s kupní smlouvou

Odst. 1: V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavků kupujícího bud´ výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetí věcí o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující jíž při převzetí zboží.

Čl. VI: Odstranitelné vady

Odst. 1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním netrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se obě strany dohodnou. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Odst. 2: Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího bud´ výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Odst. 3: Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Odst. 4: Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se pozáruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamací uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Čl. VII: Neodstranitelné vady

Odst. 1: Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

  1. Výměnu zboží za jiné bezvadné
  2. rušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

Odst. 2: Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelní vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují.li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

Čl. VIII: Zboží prodávané za nižší ceny

Odst. 1: Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebraní v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

Odst. 2: U věci použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Odst. 3: Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního prodeje a jedna-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Čl. IX: Řešení sporů

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.